INFO

Palveluehtosopimukset - Verkkopalvelut

Tarjoamamme verkkopalvelut ovat voimassa päämiehemme (Easylinehost Finland Oy) sopimusehdoin. Tästä voit lukea voimassa olevat sopimusehdot

SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO

Sopimuksen osapuolina ovat Easylinehost Finland Oy (jäljenpänä Easylinehost) ja palvelun tilaaja (asiakas). Sopimus astuu voimaan asiakkaan tilattua palvelun ja maksettua tilauksen. Sopimus on määräaikainen. Asiakas valitsee palvelun keston tilatessaan palvelun. Asiakas voi jatkaa sopimusta tilaamalla lisäaikaa.

Easylinehostin sopimusehdot
Asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja Easylinehostin verkkoyhteyksien ja palveluiden käytössä:

1. Verkon käytössä on noudatettava Easylinehost:n asiakkaalle ilmoitettuja yhtiön kotisivuilla olevia ohjeita ja elektronisessa viestinvälityksessä noudatettavia käyttäytymissääntöjä. Kaikki verkkoyhteyksien ja toisten käyttäjien häiritseminen ja luvattomien lisäoikeuksien hankkiminen on ehdottomasti kielletty.

2. Easylinehost ei vastaa asiakkaan palvelun kautta tekemistä toimista eikä asiakkaan materiaaleista tai tiedostoista. Easylinehost ei myöskään vastaa asiakkaan tietojärjestelmän tietoturvasta.

Easylinehostin palveluiden toimitusehdot:

1. Verkkotunnusten rekisteröinnissä ja käytössä noudatetaan ylätason rekisteröijien sääntöjä (.com, .net, .org:ien domaineissa ICANN:in sääntöjä).

2. Easylinehost:lla on oikeus muuttaa asiakkaan käyttöön antamiaan ip-osoitteita.

3. Easylinehost ei vastaa sen käyttämien laitteistojen tai ohjelmistojen asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä tietoliikenneyhteyksien häiriöiden, katkeamisen tai tietoturvan pettämisen mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä.

Easylinehost ei myöskään vastaa muusta asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta mikäli vahinko johtuu Easylinehost:n vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia sen ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.

4. Easylinehost:n vastuu rajoittuu aina enintään summaan, joka vastaa asiakkaan palvelusta maksamaa ja palvelusta jäljellä olevaa aikaa vastaavaa summaa. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden kuukauden kuluessa vahingonkorvaus vaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä kun asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe.

5. Sopimusosapuoli voi kirjallisesti tai sähköpostilla toiselle osapuolelle annetulla irtisanomisilmoituksella irtisanoa liittymäsopimuksen. Irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta ja se alkaa kulumaan ilmoituksen päiväyksestä lukien. Irtisanomistilanteessa saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta asiakkaalle.

6. Easylinehost ei takaa verkkoyhteyden nopeuden pysymistä vakiona.

7. Easylinehost korjaa sen oman tietoverkon viat mahdollisimman pian, normaalin työajan puitteissa. Easylinehost ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkkojen tai palveluiden vioista tai virheistä.

8. Asiakas vastaa tekemänsä sopimusrikkomuksen tai muun Easylinehost:lle aiheuttaman suoran ja/tai välillisen vahingon korvaamisesta Easylinehost:lle.

9. Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin käyttö- ja tekijänoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas käyttää tilaamiaan palveluita ja tietoverkkoa omalla vastuullaan ja vastaa toiminnastaan. Asiakas vapauttaa Easylinehostin ja sen työntekijät sekä yhteistyökumppanit kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet liittyen suoraan tai välillisesti tilattuihin palveluihin tai internet-tietoverkkoon saattavat aiheuttaa.

10. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja asiakas on velvollinen ilmoittamaan muuttuneista tiedoista mahdollisimman pian, jotka koskevat tilattuja palveluita tai tilaajaa. Asiakas vastaa väärien tai muuttuneiden tietojen oikaisusta muodostuvista kuluista.

11. Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Easylinehostilla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien tai hyvien tapojen vastaiseksi.

12. Asiakas maksaa rekisteröintimaksun ja mahdolliset maksulliset lisäpalvelut ja muut maksut voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Huomioithan, että mikäli verkkotunnusta ei uusita ajoissa ennen sen rekisteröintiajan päättymistä, tulee uudelleen käyttöönotosta lisäkustannus.

13. Palvelu maksetaan etukäteen sähköpostiin tulevalla laskulla tai Easylinehostin laskutus- ja hallintapaneelissa. Laskun eräpäivän on viikko ennen maksetun kauden päättymistä. Mikäli laskua ei makseta maksetun kauden päättymiseen mennessä, palvelu sulkeutuu automaattisesti. Kaikki asiakkaan materiaali poistetaan kahden kuukauden kuluttua edellisen maksetun kauden päättymisestä. Mikäli asiakas maksaa laskun ennen tätä, niin palvelut toimivat normaalisti heti maksun rekisteröityessä järjestelmään. Easylinehostin portaalissa maksupainikkeella maksetut laskut rekisteröityvät heti, viitenumerolla maksettu pankkisuoritus rekisteröityy kahden arkipäivän kuluessa.

14. Easylinehost voi siirtää tämän sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle.

15. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa.

Sopimusehdot päivitetty 8.8.2021